Made in Germany

Ochrana osobných údajov EHRLE Slovakia s.r.o.

Vítame vás pri návšteve našej webovej stránky a teší nás, že sa zaujímate o náš podnik. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše údaje spracúvame v zhode s aplikovateľnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, zvlášť Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov a vykonávacích predpisov, špecifických pre rôzne krajiny, ktoré platia pre nás. Pomocou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás podrobne informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov vo firme EHRLE GmbH a o právach, ktoré vám prináležia.

Osobné údaje sú pri tomto tie informácie, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby. K tomu patrí zvlášť meno, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa, ale aj vaša IP-adresa.

O anonymné údaje ide vtedy, ak sa k užívateľovi nedá vytvoriť žiaden osobný vzťah.

Zodpovedný orgán a zodpovedná osoba

EHRLE GmbH

Industriestraße 3
D-89165 Dietenheim

Webová stránka:

 

https://www.ehrle.com/

Telefón:

+49 (0) 7303 / 1600 0

Fax:

+49 (0) 7303 / 1600 600

E-mail:

info(at)ehrle.com

Kontakt na zodpovednú osobu

E-mail

 

info(at)ehrle.com

Vaše práva ako dotknutej osoby

Na tomto mieste vás chcem informovať predovšetkým o vašich právach ako dotknutej osoby. Tieto práva sú upravené v čl. 15-22 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov. Tieto zahŕňajú:

 

·         Právo na informácie (čl. 15 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov),

 

·         Právo na vymazanie (čl. 17 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov),

 

·         Právo na opravu (čl. 16 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov),

 

·         Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov),

 

·         Právo na obmedzenie spracovania údajov (čl. 18 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov),

 

·         Právo námietky proti spracúvaniu údajov (čl. 21 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov).

 

Kvôli uplatneniu týchto práv sa, prosíme, obráťte na: info(at)ehrle.com. To isté platí, ak máte otázky k spracovaniu údajov v našom podniku. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na úrade pre dozor nad ochranou osobných údajov.

 

Právo podať námietku

 

Prosíme, aby ste v súvislosti s právami na podanie námietky zohľadnili nasledovné:

 

Ak vaše osobné údaje spracúvame za účelom priamej reklamy, máte právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu podať námietku proti spracúvaniu údajov. To platí aj pre profiling, ak je spájaný s priamou reklamou.

 

Ak proti spracovaniu za účelom priamej reklamy namietate, vaše osobné údaje nebudeme už na tieto účely spracúvať. Námietka je bezodplatná a môže byť neformálna, podľa možnosti na: info(at)ehrle.com.

 

V prípade, že vaše údaje spracúvame na ochranu oprávnených záujmov, môžete proti tomuto spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej mimoriadnej situácie; to platí aj pre profiling, ktorý sa opiera o toto ustanovenie.

 

Vaše osobné údaje potom nebudeme spracúvať, iba ak by sme pre spracovanie mohli preukázať dôvody, ktoré si vyžadujú nutnú ochranu, ktoré budú prevažovať nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak spracovanie bude slúžiť uplatňovaniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov.

 

Účely a právne základy spracovania údajov

 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov budú dodržané ustanovenia Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov a všetky ostatné platné ustanovenia o ochrane údajov. Práve základy pre spracovanie údajov vyplývajú zvlášť z čl. 6 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov.

 

Vaše údaje budeme používať na nadväzovanie obchodných vzťahov, na plnenie zmluvných a zákonných povinností, na realizáciu zmluvného vzťahu, na ponuku produktov a služieb, ako aj na posilňovanie vzťahov so zákazníkom, čo môže obsahovať aj analýzy za účelom marketingu a priamej reklamy.

 

Váš súhlas predstavuje aj predpis o povolení vo vzťahu k ochrane údajov. Tu vám vysvetlíme účely spracovania údajov a vaše právo na podanie námietky. Ak by sa súhlas vzťahoval aj na spracovanie osobitných kategórií osobných údajov, v povolení vás na to výslovne upozorníme, čl. 88 ods. 1 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov.

 

K spracovaniu osobitných kategórií osobných údajov v zmysle čl. 9 ods. 1 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov bude dochádzať len vtedy, ak to bude potrebné na základe právnych predpisov a nebude dôvod predpokladať, že váš záujem na ochrane údajov prevyšuje vylúčenie spracovania, čl. 88 ods. 1 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov.

 

Postupovanie tretím osobám

 

Vaše údaje budeme tretím osobám postupovať len v rámci zákonných ustanovení alebo v prípade príslušného súhlasu. V opačnom prípade k postúpeniu tretím osobám nedôjde, iba ak by sme boli k tomuto povinní z dôvodu nariaďujúcich právnych predpisov (postúpenie externým úradom, ako sú napr. dozorné orgány alebo orgány činné v trestnom konaní).

 

Príjemcovia údajov / kategórie príjemcov

 

V rámci nášho podniku zabezpečíme, aby vaše údaje dostali len tie osoby, ktoré ich potrebujú na splnenie zmluvných a zákonných povinností.

 

V mnohých prípadoch naše špecializované oddelenia podporujú poskytovatelia služieb pri plnení svojich úloh. So všetkými poskytovateľmi služieb sme uzavreli potrebné zmluvy o ochrane údajov. Vaše údaje bude možné prípadne vidieť prostredníctvom poskytovateľov webhostingu.

 

Posielanie do tretích krajín / úmysel posielania do tretích krajín

 

Posielanie údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie, príp. Európskeho hospodárskeho priestoru) sa uskutoční len vtedy, ak to bude potrebné na realizáciu záväzkových vzťahov, predpísané zákonmi alebo ak ste nám na to dali svoj súhlas.

 

Vaše osobné údaje nebudeme posielať poskytovateľom služieb alebo koncernom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

Doba uloženia údajov

 

Vaše údaje budeme ukladať tak dlho, ako to bude potrebné na konkrétny účel spracovania. Prosíme, povšimnite si, že množstvo lehôt na uchovávanie  podmieňuje, aby sa údaje ukladali (museli byť uložené). To sa týka zvlášť obchodno-právnych alebo daňových lehôt na uchovávanie (napr. Obchodný zákonník, Daňový poriadok atď.). Ak nebudú existovať ďalšie povinnosti uchovávania, údaje sa po dosiahnutí účelu budú rutinne vymazávať.

 

Navyše budeme môcť údaje uchovávať vtedy, keď nám k tomu udelíte svoj súhlas alebo dôjde k právnym sporom a my použijeme dôkazy v rámci zákonných premlčacích lehôt, ktoré môžu činiť až tridsať rokov; bežná premlčacia lehota činí tri roky.

 

Bezpečný prenos vašich údajov

 

Aby sme údaje, ktoré sú u nás uložené, čo možno najlepšie chránili pred náhodnými alebo úmyselnými manipuláciami, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnenými osobami, urobili sme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Úrovne bezpečnosti sa priebežne kontrolujú v spolupráci s expertmi pre bezpečnosť a prispôsobujú sa novým bezpečnostným štandardom.

 

Výmena údajov z našej webovej stránky a na ňu sa uskutočňuje vždy v zakódovanej forme. Ako protokol prenosu poskytujeme našu webovú prezentáciu cez HTTPS, vždy za použitia aktuálnych šifrovacích protokolov. Okrem toho možno použiť alternatívne komunikačné cesty (napr. poštou).

 

Povinnosť poskytnutia údajov

 

Na založenie, realizáciu a ukončenie záväzkového vzťahu a na plnenie zmluvných a zákonných povinností, ktoré sú s tým spojené, sú potrebné rozličné osobné údaje. To isté platí pre používanie našej webovej stránky a rozličných funkcií, ktoré stránka poskytuje.

 

Podrobnosti k tomuto sme pre vás zhrnuli v hore uvedenom bode. V určitých prípadoch treba údaje získavať, príp. poskytovať na základe zákonných ustanovení. Prosíme, povšimnite si, že spracovanie vášho dopytu alebo realizácia záväzkového vzťahu, ktorý je jeho základom, nie je možná bez poskytnutia týchto údajov.

 

Kategórie, pramene a pôvod údajov

 

Aké údaje budeme spracúvať, to určuje konkrétny kontext: to závisí od toho, či online dáte objednávku, alebo či do nášho kontaktného formulára zadáte dopyt, či nám pošlete žiadosť o zamestnanie, alebo či podávate reklamáciu.

 

Prosíme, povšimnite si, že informácie pre určité situácie spracúvania poskytujeme prípadne aj osobitne, na vhodnom mieste, napr. pri nahrávaní podkladov pre uchádzanie sa o zamestnanie alebo pri zisťovaní kontaktov.

 

Pri návšteve našej webovej stránky zisťujeme a spracúvame nasledujúce údaje:

 

·         Názov poskytovateľa internetových služieb

 

·         Údaje o webovej stránke, z ktorej nás navštevujete

 

·         Použitý prehliadač a použitý operačný systém

 

·         IP-adresa, ktorá vám priradil váš poskytovateľ internetových služieb

 

·         Vyžiadané súbory, množstvo prenášaných údajov, stiahnutia/export súborov

 

·         Údaje o webových stránkach, ktoré u nás vyvoláte, vrátane dátumu a času

 

 

 

·         Z dôvodov technickej bezpečnosti (zvlášť na ochranu pred pokusmi o útoky na náš webový server) sa tieto údaje budú ukladať podľa čl. 6 ods. 1 písm. F Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov. Najneskôr po 7 dňoch sa uskutoční anonymizácia krátením IP-adresy, takže sa nebude môcť vytvoriť vzťah k užívateľovi.

 

V rámci zisťovania kontaktov zisťujeme a spracúvame nasledujúce údaje:

 

·         Priezvisko, meno

 

·         Kontaktné údaje

 

·         Oslovenie, vec

 

·         Údaje k želaniam, záujmom, oznámeniam a správam

 

V rámci vybavovania zákaziek a príjmu opráv (RMA) spracúvame nasledujúce údaje:

 

·         Meno, kontaktná osoba a kontaktné údaje koncového zákazníka

 

·         Firma, kontaktná osoba, číslo zákazníka a kontaktné údaje obchodníka

 

·         Údaje k produktom, popis produktov, obrázky produktov, dátum kúpy a číslo faktúry

 

·         Údaje z iných prameňov, ktorých spracúvanie je prípustné

 

Kontaktný formulár / nadviazanie kontaktu e-mailom (čl. 6 ods. 1 písm. a, b Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov)

 

Na našej webovej stránke máme kontaktný formulár, ktorý možno použiť na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak nám budete písať cez kontaktný formulár, údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, spracujeme na nadviazanie kontaktu a na zodpovedanie vašich otázok a prianí.

 

Pri tomto sa dodržiava zásada minimalizácie údajov a obmedzenia údajov tak, že musíte uvádzať len tie údaje, ktoré od vás nutne potrebujeme na nadviazanie kontaktu. To je vaše meno a vaša e-mailová adresa, ako aj samotný text správy. Okrem toho sa vďaka technickej nevyhnutnosti, ako aj právneho zabezpečenia spracúva vaša IP-adresa. Všetky ostatné údaje sú dobrovoľné políčka a možno ich uviesť opčne (napr. kvôli individuálnemu zodpovedaniu vašich dopytov).

 

Keď sa na nás obrátite e-mailom, osobné údaje, ktoré sú uvedené v e-maili, budeme spracúvať len za účelom vybavenia vášho dopytu. Ak nepoužijete poskytnuté formuláre na nadviazanie kontaktu, nedôjde k zisťovaniu žiadnych ďalších údajov.

 

Reklamné účely pre stálych zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov)

 

Firma EHRLE GmbH má záujem, udržiavať s vami zákaznícky vzťah a poskytovať vám informácie a ponuky našich produktov / služieb. Preto spracúvame vaše údaje na to, aby sme vám e-mailom zasielali zodpovedajúce informácie.

 

Ak si toto neželáte, môžete kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov za účelom priamej reklamy; to platí aj pre profiling, ak je spojený s priamou reklamou. Keď podáte námietku, vaše údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

 

Námietku môžete podať bezodplatne, bez uvedenia dôvodov a neformálne a mala by byť podaná podľa možnosti na telefóne +49 7303 1600 0, e-mailom na info@ehrle.com alebo poštou na EHRLE GmbH, Industriestraße 3, 89165 Dietenheim.

 

Automatizované rozhodovanie o jednotlivých prípadoch

 

Na vypracovanie rozhodnutia nepoužívame čisto automatizované procesy spracovania.

 

Súbory cookie (čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov / čl. 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov v prípade súhlasu)

 

Naše internetové stránky používajú na viacerých miestach takzvané súbory cookie. Slúžia na to, aby bola naša ponuka pre užívateľov komfortnejšia, účinnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré ukladá váš prehliadač (lokálne na vašom harddisku).

 

Pomocou týchto súborov cookie môžeme urobiť analýzu o tom, ako užívatelia používajú naše webové stránky. Takto môžeme obsah našich webových stránok tvoriť podľa potrieb návštevníkov. Navyše máme vďaka súborom cookie možnosť, merať účinnosť určitého oznámenia a umiestniť ho napríklad v závislosti od tematických záujmov užívateľov.

 

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „Session-Cookies“. Tieto sa po vašej návšteve automaticky vymazávajú. Permanentné súbory cookie maže automaticky váš počítač, keď sa dosiahne čas ich platnosti (spravidla šesť mesiacov) alebo si tieto pred uplynutím času platnosti vymažete sami.

 

Väčšina webových prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky. Nastavenia svojho prehliadača však môžete spravidla aj zmeniť, ak informácie radšej nechcete posielať. Ponuky našej webovej stránky môžete potom aj tak používať bez obmedzenia (s výnimkou konfigurátorov).

 

Súbory cookie používame na to, aby sme našu ponuku urobili komfortnejšou pre užívateľov, účinnejšou a bezpečnejšou. Okrem toho používame aj také súbory cookie, prostredníctvom ktorých môžeme urobiť analýzu o tom, ako užívatelia využívajú naše webové stránky. Tak môžeme obsah našich webových stránok tvoriť podľa potrieb návštevníkov. Navyše máme vďaka súborom cookie možnosť, merať účinnosť určitého oznámenia a umiestniť ho napríklad v závislosti od tematických záujmov užívateľov.

 

Súbory cookie sú uložené v počítači užívateľa a od neho sú zasielané na našu stránku. Preto máte ako užívateľ aj úplnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete prenos súborov cookie deaktivovať a obmedziť. Ďalej môžete už používané súbory cookie kedykoľvek vymazať pomocou internetového prehliadača alebo iných softwarových programov. Toto je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch.

 

Prosíme, povšimnite si: ak používanie súborov cookie deaktivujete, nemusia byť prípadne v plnom rozsahu použiteľné všetky funkcie našej internetovej stránky.

 

You tube

 

Naša webová stránka využíva pluginy stránky YouTube, ktorú prevádzkuje Google. Prevádzkovateľom stránok je firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok, ktorá je vybavená pluginom YouTube, vytvorí sa spojenie so serverom YouTube. Pritom sa serveru YouTube oznámi, ktorú z našich stránok ste navštívili.

 

Ak ste sa prihlásili na váš účet YouTube, umožníte YouTube, že sa vaše správanie pri surfovaní priradí priamo k vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť tak, že sa zo svojho účtu YouTube odhlásite.

 

Ďalšie informácie k zaobchádzaniu s užívateľskými údajmi nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov od YouTube pod: www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Mapy Google

 

Naša webová stránka využíva mapy Google (mapy Google sú od firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) na zobrazenie máp a geografických polôh. Pri vyvolaní webovej stránky s mapou od Google Maps váš prehliadač automaticky prenesie údaje na Google Maps. Tieto údaje eviduje a využíva Google. Google používa súbory cookie.

 

Prosíme, aby ste v tejto súvislosti zohľadnili aj ustanovenia na ochranu osobných údajov (http://www.google.de/intl/de/privacy/privacy-policy.html) od Google, podmienky pre užívanie (http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html) pre Google Maps a informácie k transparentnosti a k možnostiam výberu (http://www.google.de/intl/de/privacy/), ako aj existujúce rozšírenie prehliadača (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Ponuky online v prípade detí

 

Osoby do 16 rokov nám bez súhlasu zákonných zástupcov nesmú zasielať žiadne osobné údaje, príp. odovzdať vyhlásenie o súhlase. Rodičov a zákonných zástupcov vyzývame, aby sa na aktivitách a záujmoch online u svojich detí podieľali aktívne.

 

Linky na iných poskytovateľov

 

Naša webová stránka obsahuje – výrazne rozoznateľne – aj linky na internetové prezentácie iných podnikov. Ak sú tu linky na webové stránky iných poskytovateľov, na ich obsah nemáme žiaden vplyv. Preto za tento obsah ani nemôžeme prevziať zodpovednosť a záruku. Za obsah týchto stránok je vždy zodpovedný konkrétny poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok.

 

Spojené stránky boli v okamihu spojenia preverené ohľadne možných zákonných pochybení a identifikovateľných porušení zákonov. Protizákonný obsah nebol v čase spojenia identifikovateľný. Permanentnú kontrolu obsahu spojených stránok však bez konkrétneho podkladu pre porušenia zákona nemožno od nás spravodlivo požadovať. V prípade, že nám budú porušenia zákona známe, budú takéto linky neodkladne odstránené.